Kwaliteitsevaluatie

Verslavingsartsen KNMG ontwikkelen continu het eigen professionele functioneren. Zij steunen elkaar hierbij als beroepsgenoten. Reflectie en samenwerking leiden tot kwaliteitsverbetering. De VVGN biedt daartoe de structuur en technische ondersteuning.

Ons dagelijks werk als verslavingsarts is erg druk. We zijn druk met patiëntenzorg, administratie, crisissen… alles is belangrijk. Persoonlijke ontwikkeling kan daardoor zomaar onderop de prioriteitenstapel blijven liggen. De kwaliteitsevaluatie helpt om in ieder geval jaarlijks toch even stil te staan bij je persoonlijke ontwikkeldoelen.

Visitator Kwaliteitsevaluatie VVGN

Onderdeel herregistratie

De KNMG heeft met de instelling van het profielregister Verslavingsgeneeskunde de eisen geformuleerd voor de handhaving en bevordering van de kwaliteit van de zorg, die door verslavingsartsen geboden wordt en waarvoor herregistratie kan plaatsvinden.

Alles over de Herregistratie

Eén van de eisen voor herregistratie, is dat je deelneemt aan de Kwaliteitsevaluatie (KE) van de VVGN.  In het Reglement Kwaliteitsevaluatie VVGN is de procedure vastgelegd. Deze is vastgesteld door de leden van de VVGN in de ALV van september 2019.

Reglement Kwaliteitsevaluatie VVGN

Aanmelden KE-groep

Het evaluatieproces vindt plaats binnen KE-groepen van vier à vijf verslavingsartsen. Het advies van de VVGN is: stel jouw KE-groep samen vanuit de bestaande intercollegiale toetsings (ICT) groep. Voor de praktijk is er een Handleiding Kwaliteitsevaluatie gemaakt om de evaluatiecyclus goed te kunnen doorlopen.

Eén lid van de KE-groep meldt alle groepsleden aan via het Aanmeldingsformulier Kwaliteitsevaluatie VVGN. Het is van belang dat verslavingsartsen KNMG zich aanmelden bij de vereniging, zodat de KE-groepen geformeerd worden en de jaarlijkse evaluatiecyclus van start kan gaan. Voor vragen: kwaliteitsevaluatie@vvgn.nl.

Login MijnPortfolio

Advies: stel de KE-groep samen vanuit een bestaande ICT-groep

Bestuur VVGN

Kosten & ledenkorting

De Commissie Kwaliteitsevaluatie VVGN (CKV) is verantwoordelijk voor de kwaliteitsevaluatie. De vereniging brengt hiervoor de volgende kosten in rekening:

  • De vergoeding die visitatoren ontvangen
  • De voor ontwikkeling, onderhoud en uitvoering van het kwaliteitsevaluatiesysteem noodzakelijke personele capaciteit CKV (projectleider, ondersteuning)
  • Kosten van ontwikkeling en onderhoud van de digitale ondersteuning (Paragin)
VVGN leden niet-leden
Jaarlijks kosten abonnement           € 107,50 € 210,50
Visitatiekosten     € 509,00 € 509,00
2024 prijzen zijn inclusief BTW

Visitatoren

Onmisbaar voor het traject van gezamenlijke kwaliteitsverbetering, zijn de collega’s die als visitator optreden bij de KE-groepen. Zij ontdekken steeds meer wat verslavingsartsen aan de KE hebben. Wat gebeurt er volgens hen eigenlijk zoal tijdens een visitatie?

Checklist Visitatie

We merkten in de visitatie dat enkele collega-verslavingsartsen een zeer ambitieus POP hadden opgesteld met (te) veel leerdoelen. In de visitatie konden we de collega helpen om hun POP slimmer en meer haalbaar te maken. Het was een opluchting dat de visitatie niet een strenge toets, maar juist ook een helpende hand kan zijn.

Tamara Schoof-BeelenVerslavingsarts KNMG bij Connection GGZ & visitator KE

Accreditatiepunten

Voor het doorlopen van het kwaliteitsevaluatietraject krijgt de verslavingsarts KNMG in totaal (per periode van herregistratie) 25 accreditatiepunten toegekend. Na succesvolle afronding van de visitatie én invullen van de evaluatievragenlijst worden de accreditatiepunten binnen 1 week automatisch bijgeschreven in GAIA.

Geschillencommissie

Deze onafhankelijke commissie is door het bestuur van de VVGN in het leven geroepen om leden de gelegenheid van beroep te geven bij geschillen in het kader van het reglement Kwaliteitsevaluatie VVGN en Algemene Voorwaarden Accreditatie Overleg. De commissie behandelt geschillen in het kader van het Kwaliteitsevaluatietraject en beroepen tegen beslissingen van de Accreditatiecommissie.

Procedure VVGN Geschillencommissie