Verslavingsarts KNMG

De verslavingsarts KNMG is een breed opgeleide arts in de preventieve, eerste- en tweedelijnszorg. Hij is als hoofd- of regiebehandelaar eindverantwoordelijk voor het gehele diagnostische en behandelproces van patiënten met een verslaving, in al haar verschijningsvormen.

De verslavingsarts KNMG (hierna: verslavingsarts) kan naast regiebehandelaar ook zorgverantwoordelijke zijn binnen de WvGGZ. Hij ontwikkelt tijdens de opleiding overzicht over zowel veroorzakende als onderhoudende factoren, kennis van de relevante interventies en hoe deze te prioriteren.

Meer over ons

Team

De verslavingsarts werkt veelal in een multidisciplinair team met onder meer verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen en psychiaters. In het medisch zorgnetwerk van de verslavingsbehandeling staat de verslavingsarts centraal en is leidend in het indiceren, coördineren en uitvoeren van een geïntegreerde behandeling.

Biopsychosociaal

Kenmerkend voor de verslavingsgeneeskunde is dat deze uitgaat van een biopsychosociaal model. Dat wil zeggen dat er drie typen factoren zijn die, veelal in combinatie, tot de stoornis kunnen leiden en die in beginsel ook bij een behandeling worden betrokken: fysieke, psychische en sociale.

Verslavingen

De verslavingsarts behandelt misbruik en verslaving van middelen, waaronder alcohol en tabak, illegale middelen en geneesmiddelen. Ook gedragsverslavingen zoals pathologisch gokken, eetverslaving, koop-, seks-, en spelverslaving en internetgebruik zonder controle vallen onder de doelgroep.

Betrokkenheid

Verslavingsartsen zijn actief betrokken bij beleidsontwikkeling, wetenschappelijk onderzoek en richtlijnontwikkeling. Via de VVGN neemt hij deel aan werkgroepen richtlijnontwikkeling en informeert ambtenaren, beleidsmakers en bewindspersonen over trends in verslaving, de verslavingszorg en de verslavingsgeneeskunde.

Netwerk

Tenslotte heeft de verslavingsarts ook een belangrijke maatschappelijke functie ten aanzien van bijvoorbeeld ontwikkelen van verslavingspreventie, het tegen gaan van stigmatisering van verslavingsproblematiek, maar ook bij het ontwikkelen van behandelstrategieën voor verslavingen in samenwerking met de eerstelijn (huisartsen), verslavingszorg en ziekenhuisspecialismes.

Competentieprofiel verslavingsarts KNMG

De verslavingsarts KNMG

 • bezit kennis en vaardigheid naar de stand van het vakgebied
 • past het diagnostisch, therapeutisch en preventief arsenaal van het vakgebied evidence based toe
 • levert effectieve en ethisch verantwoorde patiëntenzorg
 • vindt snel de vereiste informatie en past deze adequaat toe

De verslavingsarts KNMG

 • bouwt effectieve behandelrelaties met patiënten op
 • luistert en verkrijgt relevante patiëntinformatie
 • bespreekt medische informatie met patiënten en desgewenst met betrokken derden
 • doet mondeling en schriftelijk verslag over patiëntencasuïstiek

De verslavingsarts KNMG

 • overlegt met collegae en andere zorgverleners
 • verwijst adequaat
 • levert intercollegiaal consult
 • draagt bij aan interdisciplinaire samenwerking en ketenzorg

De verslavingsarts KNMG

 • beschouwt medische informatie kritisch
 • bevordert en ontwikkelt de wetenschappelijke vakkennis
 • ontwikkelt en onderhoudt een persoonlijk bij- en nascholingsplan
 • bevordert de deskundigheid van studenten, aios, collegae, patiënten en andere betrokkenen bij de gezondheidszorg

De verslavingsarts KNMG

 • kent en herkent de determinanten van ziekte
 • bevordert de gezondheid van patiënten en de gemeenschap als geheel
 • handelt volgens de relevante wettelijke bepalingen
 • treedt op bij incidenten in de zorg

De verslavingsarts KNMG

 • organiseert het werk naar een balans in patiëntenzorg en persoonlijke ontwikkeling
 • werkt effectief en doelmatig binnen een gezondheidszorgorganisatie
 • besteedt de beschikbare middelen voor de patiëntenzorg verantwoord
 • gebruikt informatietechnologie voor optimale patiëntenzorg, en voor bij- en nascholing

De verslavingsarts KNMG

 • levert patiëntenzorg op integere, oprechte en betrokken wijze
 • vertoont persoonlijk en interpersoonlijk professioneel gedrag
 • kent de grenzen van de eigen competentie en handelt daarbinnen
 • oefent de geneeskunde uit naar de ethische normen van het beroep