Herregistratie

Om in Nederland te mogen werken als geneeskundig specialist of profielarts KNMG, moet een arts ingeschreven staan in één van de registers van de RGS. Registratie vindt plaats voor een periode van maximaal 5 jaar. Als de registratieperiode eindigt, kan een arts zich herregistreren. Daarvoor moet hij aantonen in de voorgaande periode van 5 jaar (de zogeheten beoordelingsperiode) aan de herregistratie-eisen te hebben voldaan.

Eisen

Voor verslavingsartsen KNMG gelden de volgende eisen voor herregistratie:

  • In de voorafgaande vijf jaar gemiddeld ten minste 16 uur per week hebben gewerkt in het profiel verslavingsgeneeskunde (en tenminste drie jaar in die vijf jaar daadwerkelijk werkzaam zijn geweest), aan te tonen met een werkgeversverklaring
  • In de voorafgaande vijf jaar minimaal hebben deelgenomen aan 200 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevorderende activiteiten*
  • Evaluatie van het individueel functioneren. Dat houdt in dat je eens in de vijf jaar een individueel gesprek met een evaluator voert, een persoonlijk ontwikkelplan opstelt en jaarlijks een zelfevaluatie over het eigen functioneren uitvoert
  • Externe kwaliteitsevaluatie. Dat houdt in dat je eens in de vijf jaar deelneemt aan kwaliteitsevaluatie in groepsverband

* De minimaal 200 uren nascholing worden als volgt verdeeld:

  • Geaccrediteerde nascholing binnen het eigen specialisme: tenminste 80 uren, geaccrediteerd door de VVGN en het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)
  • Geaccrediteerde nascholing buiten het eigen specialisme: maximaal 50 uren
  • Intercollegiale Toetsing (ICT). Minimaal 8 uur per jaar, verdeeld in minimaal 3 periodieke bijeenkomsten. Maximaal 40 uren in 5 jaar
  • Overige deskundigheid bevorderende activiteiten

Een groot aantal specialismen en profielen past deze nieuwe instrumenten al toe, vaak met een andere benaming. De Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN) is bezig met het ontwikkelen van deze instrumenten. Mogelijk wordt er gebruik gemaakt van andere terminologie en tevens is de invulling van de evaluaties en de uitvoering nog in ontwikkeling.

Je herregistratieaanvraag

Sinds 2020 controleert de RGS op deze nieuwe voorwaarden voor herregistratie. Dat betekent dat de RGS in je GAIA-dossier nagaat of je hebt deelgenomen aan evaluatie van het individueel functioneren en externe kwaliteitsevaluatie. De RGS kijkt alleen of je hebt deelgenomen; zij ziet en beoordeelt niet de inhoud van de evaluaties. Als je niet hebt kunnen deelnemen aan (een van) beide evaluaties, maar wel hebt voldaan aan de overige voorwaarden, dan word je eenmalig geherregistreerd voor 2,5 jaar. Zo krijg je de tijd om alsnog deel te nemen aan deze evaluaties en om aan alle voorwaarden te voldoen.

Specifieke situaties

Het kan zijn dat je vanwege bijzondere omstandigheden niet hebt kunnen deelnemen aan (een van) beide evaluaties. De RGS maakt dan de individuele afweging of je had kunnen deelnemen.

In het buitenland is er voor verslavingsartsen KNMG vooralsnog geen mogelijkheid om deel te nemen aan de Nederlandse evaluatiesystemen. Het CGS heeft het voornemen om in de regels op te nemen dat als je alleen in het buitenland je beroep uitoefent, de RGS niet nagaat of je hebt deelgenomen. Zodra je weer in Nederland je beroep uitoefent moet je aan de evaluaties deelnemen.