Intercollegiale Toetsing

Een vorm van deskundigheidsbevordering, waarbij wordt gereflecteerd op het eigen handelen, van verslavingsartsen KNMG of andere professionals met wie in multidisciplinair verband aan hetzelfde proces wordt samengewerkt is intercollegiale toetsing, kortweg ICT.

Bij intercollegiale toetsing wordt het eigen handelen in een cyclisch proces, volgens een vaste systematiek getoetst aan een vastgestelde norm en daarmee in overeenstemming gebracht.

ICT moet in overeenstemming zijn met de criteria die daarvoor door de wetenschappelijke verenigingen zijn gesteld. Het Beleidskader ICT beschrijft de criteria waaraan ICT moet voldoen.

De VVGN heeft gekozen om de accreditatie van intercollegiale toetsing binnen het GAIA-systeem per ICT-groep te laten verlopen. Dit betekent dat de ICT-procesbegeleider verantwoordelijk is voor het aanmelden van zijn/haar ICT-groep bij de Accreditatiecommissie. Deze procesbegeleider moet eerst een account aanvragen bij GAIA als aanbieder.

Na autorisatie kan de procesbegeleider de data van een volledig jaar invoeren. Dat kan – met de inloggegevens van de groepsbegeleider – ook gedelegeerd worden naar een groepslid. De VVGN heeft een uitgebreide instructie gemaakt om deze data stap voor stap in te voeren. Alle data moet nu met terugwerkende kracht worden ingevoerd, alertheid is dus geboden.

De Accreditatiecommissie heeft bovenstaande voorwaarden en uit te voeren stappen voor de ICT groep(sbegeleider) samengevat in het document ‘ICT in het Kort’.

ICT in het Kort