23 juli 2018

Nieuwe afspraken herregistratie basisartsen: minder administratielast voor aiossen en profielartsen

Dankzij nieuwe afspraken vermindert de administratielast voor de basisartsen die bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) als profielarts of aios staan ingeschreven. De KNMG heeft recent met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en uitvoeringsorganisatie CIBG afspraken gemaakt over de uitvoering van de herregistratie van basisartsen.

Herregistratie profielarts KNMG en arts in opleiding

Voor de geneeskundig specialist geldt dat de inschrijving als basisarts is gekoppeld aan de inschrijving als specialist. Zolang de specialist beschikt over een inschrijving in het specialistenregister van de RGS, hoeft hij niets te doen om zijn BIG-registratie te behouden.

Dat is anders voor profielartsen KNMG en artsen in opleiding. Zij moeten zich elke vijf jaar actief als basisarts laten herregistreren bij het BIG-register. Om aan te tonen dat zij voldoende werkervaring hebben, spraken KNMG en VWS al eerder af dat een bewijs van inschrijving in het register van de RGS voldoende is. In aanvulling op deze afspraken is nu geregeld dat het CIBG als uitvoerder van het BIG-register, inzage krijgt in (een afgesloten deel van) het profielartsenregister en opleidingsregister van de RGS. Omdat met de inzage door het CIBG het bewijs van inschrijving is geleverd, wordt de administratielast voor deze groep basisartsen verminderd. Het is een mooi resultaat dat ook inhoudelijk recht doet aan de werkervaringseis uit het BIG-register.

Uitzondering arts Beleid en Advies KNMG en bij langdurige werkonderbreking

Voor twee specifieke situaties geldt dat de inzage als bewijs van werkervaring niet voldoende is. Dit betreft allereerst de arts en aios Beleid en Advies KNMG en ten tweede alle profielartsen en aiossen die hun werk gedurende een aaneengesloten periode van twee jaar of meer hebben onderbroken. In deze gevallen moet de werkervaring onderbouwd worden met andere bewijsstukken, zoals een werkgeversverklaring.