14 november 2020

Kennisgeving vaststelling Besluit Covid-19

Met het Besluit Covid-19 verankert het CGS de door de KNMG/RGS/CGS uitgewerkte Regeling van begin dit jaar om tegemoet te komen aan de administratielast van specialisten en profielartsen tijdens de Coronacrisis. De Regeling houdt in het kort in dat de herregistratieverplichting wordt opgeschort tot eind van het jaar. Aan het eind van het jaar wordt het herregistratieproces weer opgepakt en worden specialisten en profielartsen weer benaderd om zich alsnog te herregistreren, waarbij een coulanceregeling geldt op de herregistratie-eisen. Die Regeling geldt ook voor herintreders en voor buitenslands gediplomeerden; ook zij moeten voor herintreding respectievelijk registratie voldoen aan de herregistratie-eisen, zo staat in het Kaderbesluit CGS en het Besluit buitenslands gediplomeerden.

De belangrijkste aanpassingen zijn in het kort de volgende:

Artikel A.1. Verlenging opleiding

Dit artikel is nieuw en is toegevoegd om het voor aiossen in cluster 2 mogelijk te maken dat de opleiding met maximaal 6 maanden kan worden verlengd, als opleiding vanwege Corona niet mogelijk is. Die mogelijkheid was er al voor aiossen in cluster 1 en 3, maar voor aiossen in cluster 2 is verlenging gekoppeld aan een geïntensiveerd begeleidingstraject (GBT). Dat GBT heeft echter een negatieve klank, omdat het suggereert dat de aios tekort schiet. En in het geval van Corona kan een aios er niets aan doen dat een opleiding een periode niet kan plaatsvinden.

A.2. Erkenning

Dit artikel regelt dat een erkenning van een opleidingsorganisatie of opleidingsprofessional tijdelijk ook doorloopt als geen aanvraag voor hernieuwde erkenning is gedaan. De nieuwe toevoeging maakt alleen duidelijk dat de Regeling geldt tot en met 31 december 2020.

A.3. Aanvraag herregistratie

Dit artikel regelt dat de herregistratie van specialisten/profielartsen niet wordt doorgehaald tot en met 31 december 2020. Dat is niet veranderd ten opzichte van het ontwerpbesluit. De toevoeging die is gedaan op verzoek van VWS verduidelijkt alleen dat dit een tijdelijke maatregel is die afwijkt van de Regeling Specialismen en Profielen Geneeskunst van de KNMG.

A.4. Eisen herregistratie

In dit artikel is de zg. coulanceregeling beschreven. Deze is op enkele onderdelen aangepast

Tweede lid: De coulance van 10% op de eis van 40 uur/punten per jaar aan deskundigheidsbevordering is op twee punten verruimd, op uitdrukkelijk verzoek van diverse partijen.

De 10% is 20% geworden; de eis voor deskundigheidsbevordering is dus nog verder verlaagd, van 36 naar 32 uur/punten per jaar. Uit de adviezen blijkt dat de 10% onvoldoende soelaas biedt voor specialisten en profielartsen die moeten herregistreren.

Daarnaast is ook de periode waarin van deze 20% coulance gebruik gemaakt kan worden verruimd naar 1 maart 2025 (dus in totaal 5 jaar).

Er is gekozen om deze Regeling nog tot begin 2025 van toepassing te laten zijn, omdat uit de adviezen blijkt dat er veel signalen zijn dat het effect van Corona op het aanbod van bij- en nascholing nog lang zal zijn. Hoe lang dat effect gaat duren, kan evenwel niemand goed inschatten. Er zijn verschillende voorstellen gedaan over de duur van die periode en zelfs een voorstel om de komende jaren te monitoren of de Regeling niet telkens verruimd moet worden. Het zekere voor het onzekere nemend is er wat betreft deskundigheidsbevordering voor gekozen dat de lagere herregistratie-eis voor iedere geneeskundig specialist en profielarts voor de komende vijf jaar geldt.

Derde lid: De mogelijkheid voor de RGS om dispensatie te verlenen van de eis inzake het evalueren van het individueel- of teamfunctioneren is verruimd. De periode waarin dat kan is verruimd naar 30 juni 2021. Deze verruiming is gebaseerd op een inschatting tot wanneer specialisten/profielartsen hier vanwege Corona mogelijk niet aan kunnen voldoen.

Toelichting

De toelichting is aangepast op de hierboven genoemde punten.

Aan het eind van de toelichting is nog een schema toegevoegd om duidelijk te maken welke maatregelen wanneer voor wie gelden. Dit maakt de coulanceregeling een stuk makkelijker te begrijpen.