19 oktober 2020

Concept Generieke module: Indiceren en coördineren van zorg in de GGZ

De Kwaliteitsraad van het Zorginstituut Nederland heeft de concept Generieke Module ‘Indiceren en Coördineren in de GGZ’ gepubliceerd. Dit concept is, binnen haar doorzettingsmacht, gemaakt door het Zorginstituut. Branche- en beroepsverenigingen in de GGZ konden het namelijk onderling niet volledig eens worden over een nieuwe versie van het kwaliteitsstatuut, waarin de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de ‘regiebehandelaar’ en zijn of haar medebehandelaren worden omschreven.

Inmiddels hebben alle relevante partijen, waar de VVGN door de kwaliteitsraad uitdrukkelijk wel toe gerekend wordt, hun schriftelijke en mondelinge reactie kunnen geven op deze conceptversie.
De VVGN kan zich over het algemeen vinden in de voorstellen. Hoewel het gaat om een concept, lijkt het er wel op dat de verslavingsarts KNMG in het geval van verslavingsproblemen, een duidelijker plaats krijgt. Ons inziens zou dat ook een gunstig effect moeten hebben op de kwaliteit en organisatie van de zorg.
Een belangrijk onderdeel dat in de module beschreven wordt, is participatie in een lerend netwerk. De Intercollegiale Toetsing (ICT) waar het merendeel van de geregistreerde verslavingsartsen al aan deelneemt, zou hierin al kunnen voorzien.

De planning van de Kwaliteitsraad is om in december 2020 het document definitief vastgesteld te hebben. Met ingang van 2022 zou dan conform deze module gewerkt moeten worden.