05 april 2023

Verslavingsarts KNMG centraal in debat over verslavingszorg

Op 29 maart debatteerde de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over drugspreventie en verslavingszorg in Nederland. De VVGN leverde een bijdrage door problemen te signaleren, vergezeld van een aantal en oplossingsrichtingen. Deze inbreng werd erg gewaardeerd, afgaand op de vele referenties hieraan in het debat.

Diverse Kamerleden hadden onze inbreng met interesse tot zich genomen, en stelden vragen aan staatssecretaris Van Ooijen – een dag later te gast bij de VVGN op locatie in Rotterdam – en minister Kuipers. Zo vroeg kamerlid dhr. Mohandis van de PvdA aandacht voor de te lage instroom van verslavingsartsen KNMG in de opleiding en daarmee in de zorg, waarbij het financieren van het nieuwe – driejarige – opleidingsplan van de NOVA als onderdeel van de oplossing kon worden overwogen. De minister gaf aan de brief van de VVGN, SBOH en NOVA te hebben ontvangen en drugspreventie en harm reduction heel belangrijk te vinden. Ook hij maakte zich zorgen over de lage instroom in de opleiding en gaf aan een zorgvuldige afwezig te gaan maken over het verzoek om de opleiding tot verslavingsarts uit te breiden. De scherpe toehoorder moest goed zoeken naar enig enthousiasme van de minister richting een positief antwoord daarover.

Ook Kamerleden van de ChristenUnie (fractievoorzitter mw. Bikker) en D66 (dhr. Sneller) gaven aan met veel waardering contact te hebben gehad met de VVGN en deelden onze zorgen – samen met de NVvP ingediend – over de voorgenomen bezuinigingen (‘modernisering’) van het Geneesmiddelen Vergoedingen Systeem (GVS), waarin voor middelen als methadon per 2024 een eigen bijdrage wordt gevraagd van gebruikers.

Kamerlid mw. Ellemeet van GroenLinks ging kritisch in op het afwijzen van het verzoek om de depotvariant buprenorfine (Buvidal) op te nemen in het GVS, en vroeg om aandacht voor het invoeren van evidence based preventieve interventies en het weren van trendy preventieactiviteiten zonder wetenschappelijke basis.

Een mooie spin-off van het debat voor onze doelgroep, is dat er actie gaat komen om het voor huisartsen makkelijker te maken een verslavingsarts KNMG te betrekken als zij verslaving vermoeden bij een patiënt. Momenteel is een consultatie vanuit de huisarts wel mogelijk, maar moet men daarvoor a) verslaving herkennen b) het gesprek daarover durven aangaan met patiënt of collega c) weten dat consultatie van een verslavingsarts KNMG mogelijk is, mits daarover met de zorgverzekeraar en verslavingszorg afspraken worden gemaakt en d) tijd en energie hebben om c uit te voeren. Best wat voorwaarden waar momenteel niet aan wordt voldaan. Er is een motie ingediend om dit te bespreken met de staatssecretaris. De VVGN heeft zowel de PvdA als het ministerie geïnformeerd over de stand van zaken en oplossingsrichtingen: het wegnemen van schotten in de regelgeving en meer bekendheid over verslaving en onze beroepsgroep bij de huisarts. Contact het met Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) hierover is een volgende actie.

Het volledige debat is terug te kijken via deze link.

Inbreng VVGN Drugsdebat