24 december 2020

Update Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ (ledenbrief)

Beste leden van de VVGN,

Zoals jullie bekend vanuit onze laatste nieuwsbrief zijn in het recent verschenen Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ nieuwe rollen beschreven voor indicerend en coördinerend regiebehandelaarschap. De verslavingsarts KNMG voldoet volgens dit statuut niet aan de minimale eisen om indicerend regiebehandelaar te zijn voor de patiënt met hoogcomplexe zorg en zorgaanbod (categorie c) in dit kwaliteitsstatuut en de patiënt in een acute crisissituatie (categorie d).


De visie van het VVGN is dat verslavingsarts het beste aandeel in de patiëntenzorg levert als indicerend regiebehandelaar in alle vier de categorieën, mits het een patiënt betreft met een primaire diagnose op het vlak van verslaving.
Als VVGN zijn wij van mening dat bij uitvoering van dit kwaliteitsstatuut een groot probleem ontstaat in goede zorg voor de patiënten binnen de verslavingsgeneeskunde. De opleiding van verslavingsarts leidt op om regiebehandelaar te zijn binnen dit deelgebied van de GGZ, en andere professionals binnen de verslavingszorg zijn het er niet alleen over eens dat regiebehandelaarschap als competentie past bij de verslavingsarts KNMG, maar dat dit ook essentieel is voor goede patiëntenzorg.


Dit kwaliteitsstatuut leidt ons inziens niet alleen tot verslechtering van kwaliteit van behandeling voor de patiënt met verslavingsproblematiek, maar wij denken ook dat er organisatorische en (daarmee samenhangende) financiële problematiek voor verslavingszorginstellingen gaat ontstaan. Er zal namelijk een belangrijk deel van het werk van de verslavingsarts naar psychiater of KP moet overvloeien. Die beschikbaarheid is vaak niet aanwezig en/of zeer duur betaald. Een laatste punt van grote zorg de impact die dit statuut kan hebben voor de verslavingsgeneeskunde op de langere termijn. Door dit statuut wordt het vak van verslavingsarts beperkt en ontstijgt het level van basisarts nauwelijks. Dit zal de aantrekkingskracht van dit vakgebied ondermijnen voor toekomstige artsen en daarmee doorontwikkeling van richtlijnen en verdieping en verbetering van de zorginhoud naar de patiënt met verslavingsproblematiek.


Voor veel leden zorgt dit voor grote onrust omdat de huidige regiebehandelaarstaken binnen zowel de ambulante als klinische setting onder hoogcomplexe zorg (categorie c) en verslavingsgerelateerde crisis (categorie d) vallen wat volgens het nieuwe statuut niet meer zelfstandig zou kunnen.


Enkele organisaties hebben aangegeven direct maatregelen nemen waarbij zij de verslavingsarts aangeven per 1 januari 2021 in alle gevallen dat er sprake is van hoogcomplexe problematiek en hoogcomplex zorgaanbod te overleggen met een psychiater of klinisch psycholoog. Dit omdat er anders sprake zou kunnen zijn van afwijken van het kwaliteitsstatuut wat weer gevolgen zou kunnen hebben voor je positie binnen een tuchtrechtelijk onderzoek.


Op deze site is verder alle feedback van de GGZ-partijen (en daarbuiten) plus wat kwaliteitsraad er mee gedaan heeft te vinden: 
https://www.zorginzicht.nl/kwaliteitsinstrumenten/ggz-landelijk-kwaliteitsstatuut


Ook is hier een en ander te vinden t.a.v. implementatie, met in het Rood het belangrijkste.

7. Implementatie (……)
Overwegingen en conclusie wijziging
Op basis van de ontvangen reacties heeft de Kwaliteitsraad de volgende aanpassing gedaan.
De verantwoordelijkheid voor de implementatie van het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ ligt bij de zorgverleners en hun organisaties. De Kwaliteitsraad heeft het advies van partijen opgevolgd om de implementatietermijn gelijk te laten lopen met de implementatie van het zorgprestatiemodel. Het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ moet per 1 januari 2022 geïmplementeerd zijn.
Vanaf deze datum zal de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hierop toezien.


De stappen die de VVGN nu heeft en gaat nemen zijn de volgende:

Week 52:

  • Brief verstuurd naar Kwaliteitsraad: afspraak ingepland voor 25 januari 2021
  • Contact met LAD met de vraag wanneer het landelijk kwaliteitsstatuut ingaat. Mondeling bericht is dat dit niet direct ingaat, maar pas als de zorginstellingen zelf een kwaliteitsstatuut hebben opgesteld (uiterlijk 1-1-2022). We wachten op schriftelijke bevestiging hiervan en koppelen dit dan aan jullie terug. Wij stellen tevens deze vraag in een brief aan de kwaliteitsraad.
  • Brief naar Verslavingskunde Nederland en GGZ Nederland om een afspraak te maken.
  • Brief naar bestuur van alle grote verslavingszorginstellingen met daarin onze zorg, bovenstaande visie en vraag tot steun in deze visie.

Week 53:

  • 28 december 2020: afspraak met Herman Beuving, KNMG-RGS. Verduidelijking artikel 3 BIG en artikel 14, nagaan of verslavingsarts KNMG ook onder artikel 14 kan vallen.

Week 4:

  • 25 januari 2021: afspraak met voltallige Kwaliteitsraad om bovenstaande implicaties en visie van VVGN en grote verslavingszorginstellingen te bespreken.

Gezien mogelijk forse implicaties zijn wij laagdrempelig bereikbaar voor overleg en suggesties op info@vvgn.nl.

Met vriendelijke groet,

Namens het volledige bestuur van de Vereniging voor Verslavingsgeneeskundige Nederland