01 augustus 2019

Nieuwe voorwaarden voor herregistratie per 2020

Per 1 januari 2020 gaan voor alle geneeskundig specialisten en profielartsen nieuwe voorwaarden gelden voor herregistratie.

Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft de regels voor de herregistratie van geneeskundig specialisten en profielartsen al in 2016 gewijzigd. In oktober 2016 ontving u een eerste informatiebrief hierover. Sindsdien heeft de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) er hard aan gewerkt om de nieuwe voorwaarden te implementeren. Dat deed zij in samenwerking met het CGS, de wetenschappelijke verenigingen en de beroepsverenigingen.

Wat blijft hetzelfde?

Wat gelijk blijft, is dat u als verslavingsarts KNMG voor een herregistratie van vijf jaar aan de volgende eisen heeft voldaan:

– In de voorafgaande vijf jaar gemiddeld ten minste 16 uur per week hebben gewerkt in het profiel verslavingsgeneeskunde.

– In de voorafgaande vijf jaar minimaal hebben deelgenomen aan 200 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevorderende activiteiten.

Wat is (deels) nieuw?

Wat verandert, is dat u als verslavingsarts KNMG eenmaal per vijf jaar deelneemt aan:

– Evaluatie van het individueel functioneren. Dat houdt in dat u eens in de vijf jaar een individueel gesprek met een evaluator voert, een persoonlijk ontwikkelplan opstelt en jaarlijks een zelfevaluatie over het eigen functioneren uitvoert.

– Externe kwaliteitsevaluatie. Dat houdt in dat u eens in de vijf jaar deelneemt aan kwaliteitsevaluatie in groepsverband.

Een groot aantal specialismen en profielen past deze nieuwe instrumenten al toe, vaak met een andere benaming. De Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN) is bezig met het ontwikkelen van deze instrumenten. Mogelijk wordt er gebruik gemaakt van andere terminologie en tevens is de invulling van de evaluaties en de uitvoering nog in ontwikkeling.

Uw herregistratie-aanvraag

Met ingang van 2020 controleert de RGS op deze nieuwe voorwaarden voor herregistratie. Dat betekent dat de RGS in uw GAIA-dossier nagaat of u heeft deelgenomen aan evaluatie van het individueel functioneren en externe kwaliteitsevaluatie. De RGS kijkt alleen of u heeft deelgenomen; zij ziet en beoordeelt niet de inhoud van de evaluaties. Als u niet heeft kunnen deelnemen aan (een van) beide evaluaties, maar wel heeft voldaan aan de overige voorwaarden, dan wordt u eenmalig geherregistreerd voor 2,5 jaar. Zo krijgt u de tijd om alsnog deel te nemen aan deze evaluaties en om aan alle voorwaarden te voldoen.

Specifieke situaties

Het kan zijn dat u vanwege bijzondere omstandigheden niet heeft kunnen deelnemen aan (een van) beide evaluaties. De RGS maakt dan de individuele afweging of u had kunnen deelnemen.

In het buitenland is er voor verslavingsartsen KNMG vooralsnog geen mogelijkheid om deel te nemen aan de Nederlandse evaluatiesystemen. Het CGS heeft het voornemen om in de regels op te nemen dat als u alleen in het buitenland uw beroep uitoefent de RGS niet nagaat of u heeft deelgenomen. Zodra u weer in Nederland uw beroep uitoefent dient u aan de evaluaties deel te nemen.