Agenda
Op locatie

Voorkomen van verplichte zorg

Wet verplichte zorg

Locatie

Prodentfabriek in Amersfoort

Tijd

08:30 tot 17:00

Aanmelden

Wat is de stand van zaken rond het voorkomen van verplichte zorg in Nederland? Enkele jaren gelden is de Wet verplichte ggz geïntroduceerd. Deze relatief nieuwe wet vervangt de Wet Bopz en geldt voor mensen bij wie een psychische stoornis leidt tot gedrag dat ernstig nadeel veroorzaakt voor henzelf of voor anderen. Als er geen vrijwillige zorg mogelijk is om dat ernstig nadeel weg te nemen, kan de rechter hen verplichte zorg opleggen. De wet is erop gericht om verplichte zorg zoveel mogelijk te voorkomen. Als verplichte zorg echt noodzakelijk is, moet de minst ingrijpende vorm worden ingezet en de dwang zo snel mogelijk worden afgebouwd. Vormen van verplichte zorg zijn bijvoorbeeld: medicatie toedienen, medische controles doen of opname in een ggz-instelling.
Het gaat nog niet goed met het voorkomen van dwang binnen de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. De cijfers ten aanzien van verplichte zorg en dwangmedicatie nemen toe. Zowel bij ambulante teams als binnen de klinische zorg. Ook het voorkomen van separeren is gestagneerd. En daar maken wij ons zorgen over. Dwang kan zeer beschadigend zijn voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening en moet daarom zoveel mogelijk worden voorkomen.

Diverse personen en organisaties hebben de krachten gebundeld en het initiatief genomen om in navolging van vorig jaar een landelijk Congres & kennisfestival te organiseren rond dit thema. Het congres is een initiatief van o.a. Stichting High & Intensive Care (HIC), Akwa GGZ, De Nederlandse ggz, MIND, F-ACT Nederland, Centrum certificering ACT & F-ACT (CCAF), Platform IHT en vele andere organisaties en partners. Het congres wordt uitgevoerd door Frits & Gijs.

Deze nieuwe coalitie en vele andere partners en leernetwerken in Nederland hebben de ambitie om dwang en drang tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Zowel in de klinische situaties als in de ambulante zorg. Dat willen we doen door nieuwe lerende netwerken te bevorderen, te ondersteunen en bij elkaar te brengen. Zowel online als live. In de buurt, wijk, regio en landelijk. We willen deze netwerken op donderdag 13 juni 2024 landelijk bij elkaar brengen tijdens het Congres & kennisfestival, met het doel om kennis te delen tijdens lezingen en in workshops van elkaar te leren.

Wat kun je verwachten op deze dag? Tijdens deze dag laten we beproefde methoden zien die ertoe doen en die bijdragen aan een reductie van dwang in de breedste zin van het woord: zowel ambulant als klinisch en binnen woonvormen. Ook zullen we een nauwkeurige analyse maken van de cijfers, gaan we gezamenlijk op zoek naar de oorzaken en mogelijke oplossingen en laten we de deelnemers beleven wat onnodige dwang met je kan doen.

Eén ding is zeker. De initiatiefnemers van dit congres willen het tij keren via lerende netwerken. Het is ontoelaatbaar dat in een modern en ontwikkeld land als Nederland dwang toeneemt. Het moet anders en beter. Samen willen we de urgentie onderstrepen en goede voorbeelden laten zien en gezamenlijk kansrijke oplossingen (door)ontwikkelen. Mensen met een kwetsbaarheid voor psychische problemen hebben recht op kwalitatief hoogwaardige zorg met zo min mogelijk dwang.

Het congres richt zich met name op professionals uit de zorg, maar is uiteraard ook zeer interessant voor bestuurders, directeuren, managers, beleidsmedewerkers, (ex-)cliënten, familieleden, vrienden en naasten. En ook voor de financiers van de zorg, denk aan beleidsmedewerkers van gemeenten en zorgverzekeraars.

Aan de locatie zal het niet liggen. We hebben ervoor gekozen om het Congres & kennisfestival te organiseren in de Prodentfabriek in Amersfoort. Het complex voor congressen, dans, theater, film en horeca telt diverse zalen, een café-restaurant en oefenruimten. De Prodentfabriek is centraal gelegen in Nederland, een industrieel erfgoed en een prettige omgeving om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren.

Kom je ook luisteren, leren, meedenken en actief een bijdrage leveren op deze prachtige locatie en jouw goede ideeën delen met organisaties en collega’s uit het hele land?
Accreditatie wordt aangevraagd bij VSR (ook SPV-en), V&VN, FGzPt, SKJ, VVGN, Registerplein, NIP/NVO en  NVvP.

Terug naar agenda